ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО (ДЕСЯТИКЕГЕЛЬНОГО) БОУЛІНГУ


Контакти


Новини


Архів новин


BrunswickAkme


Група компаній A.B.C.


Senior Open Cup of Ukraine -2019


Боулінг в Україні


Сезон. Туристична компанія.25 Листопада 2020 З 1.01.2021 року вступають нові правила для куль гри в боулінг

З 1 січня 2021 року для змагань які проводяться  ВФСБ вступають нові правила для технічних характеристик куль для боулінгу.

- Не дозволено мати жодних балансових отворів в кулі для боулінгу.

- Всі отвори просверлені у кулі мають використовуватись для тримання кулі, під час кожного кидка.

- Різниця у балансі кулі не має перевищувати 3 унції(раніше норма була не більше однієї унції)

 

11.9 Mechanical aids

11.9 Механічні засоби

11.9.1 A bowling ball must be delivered entirely by manual means and shall not incorporate any device either in the ball or affixed to it which is either detached at time of delivery or is a moving part in the ball during delivery, except that any person who’s hand or major portion thereof has been amputated may use special equipment to aid in grasping and delivering the ball provided the special equipment is in lieu of the amputee’s hand.

Кулі для боулінгу в процесі гри використовуються тільки ручним способом та не містять в собі будь-який пристрій, який знаходиться всередині кулі або прикріплений до неї ззовні, і незалежно від того, чи такий пристрій відокремлюється від кулі під час кидку чи залишається в ній. Виключенням є особи, у яких ампутована рука або більша її частина. Такі особи можуть використовувати спеціальне допоміжне обладнання для захвату та кидання кулі, за умови, що це обладнання використовується замість ампутованої руки.

11.10 Plugs, designs and logos

11.10 Заливка, позначки та логотипи

11.10.1 Plugs may be inserted for the purpose of re-drilling the ball

11.10.1 Куля може бути залита з метою її повторного свердління.

11.10.2 Designs may be imbedded in the ball for guides, observation, or identification purposes, provided such designs are flush with the outer surface of the ball.

11.10.2 Позначки можуть бути нанесені на кулю для цілей інструкції, ідентифікації або контролю, за умови, що такі нанесення знаходяться на одному рівні з зовнішньою поверхнею кулі.

11.10.3 In all cases there shall be no interior voids.

11.10.3 У будь-яких випадках не допускається куля з порожнечею всередині.

11.10.4 Plugs and designs must be made of material similar to, although not exactly the same as the original material of which the ball was made, and shall otherwise comply with all other specifications for a bowling ball. Density not to exceed 1.5 grams per cubic centimeter.

11.10.4 Заливка та позначки повинні бути виготовлені з матеріалу, аналогічного, хоча і не зовсім такого ж, як вихідний матеріал, з якого була виготовлена куля. А також повинні відповідати всім іншим технічним вимогам до кулі для боулінгу. Щільність не повинна перевищувати 1,5 грама на кубічний сантиметр.

11.11 Manufacturing specifications

11.11 Виробничі характеристики

11.11.1 The manufacturing specifications such as size, roundness, hardness, radius of gyration, coefficient of restitution, coefficient of friction are stated in the USBC Equipment Specifications Manual.

11.11.1 Виробничі характеристики, такі як розмір, округлість, твердість, радіус обертання, коефіцієнт реституції, коефіцієнт тертя вказуються в Керівництві по технічним характеристикам обладнання USBC.

11.12 Drilling specifications

11.12 Технічні вимоги для свердління

11.12.1 The following limitations, as specified, shall govern the drilling of holes in the ball.

11.12.1 При свердлінні отворів у кулі необхідно дотримуватися наступних встановлених обмежень.

11.12.2 Holes or indentations for gripping purposes shall not exceed five and shall be limited to one for each finger and one for the thumb, all for the same hand. The athlete is not required to use all finger holes in any specific delivery, but they must be able to demonstrate, with the same hand, that each gripping hole can be simultaneously used for gripping purposes. Any thumb hole that is not used for gripping purposes during the delivery would be classified as a balance hole.

11.12.2 Для отворів та поглиблень для захвату та кидання кулі діють наступні обмеження: не повинно бути більше 5 та менше 1 отвору для кожного пальця, та один для великого пальця, причому це все стосується однієї і тієї ж руки. Спортсмен не зобов'язаний використовувати всі отвори для пальців під час кидків, але він повинен бути в змозі продемонструвати однією і тією ж рукою, що кожен отвір для хвату може одночасно використовуватися для відповідних цілей. Будь-який отвір для великого пальця, який не використовується для захвату під час кидку, буде класифіковано як балансовий отвір.

11.12.3 (Until August 1, 2020) One hole for balance purposes not to exceed 1 ¼ inch (31.8 mm) diameter. (Including the surface opening).

11.12.3 (до 1 серпня 2020 року) один отвір для цілей збалансування не повинен перевищувати 1 ¼ дюйма (31,8 мм) в диаметрі. (Включаючи вентиляційний отвір).

11.12.4 No more than one vent hole to each finger and/or thumb hole not to exceed ¼ inch (6.4 mm) in diameter. (Including the surface opening).

11.12.4 не більше одного вхідного отвору для кожного фінгера та/або великого пальця не повинно перевищувати ¼ дюйма (6,4 мм) в діаметрі. (Включаючи вентиляційний  отвір).

11.12.5 One mill hole for inspection purposes not to exceed 5/8 inch (15.9 mm) in diameter and 1/8 inch (3.2 mm) in depth.

11.12.5 один отвір, зроблений на заводі для перевірочних цілей, не повинен перевищувати 5/8 дюйма (15,9 мм) в діаметрі і 1/8 дюйма (3,2 мм) в глибину.

11.13 Balance

11.13 Баланс

11.13.1 The following tolerances shall be permissible in the balance of a bowling ball used in sanctioned competition.

11.13.1 в балансі кулі для боулінгу, що використовується на змаганнях, допускається наступне:

11.13.2 Weight more than 10 pounds (4.53 kg)

11.13.2 вага більше 10 фунтів (4,53 кг)

a) Not more than 3 ounces (85 grams) difference between the top half of the ball (gripping holes side) and the bottom half of the ball (side opposite the gripping holes).

а) не більше 3 унцій (85 грам) різниці між верхньою половиною кулі (сторона з отворами для захвату) і нижньою половиною кулі (протилежна до верхньої сторони з отворами для захвату).

b) (not valid on or after August 1, 2020) Not more than 1 ounce (28 grams) difference between the half of the ball to the left and the half of the ball to the right of the center of grip (side weight).

б) (не діє з 1 серпня 2020 року або після цієї дати) не більше 1 унції (28 грамів) різниці між половинами кулі ліворуч і праворуч від центру хвату (бічна вага).

c) (not valid on or after August 1, 2020) Not more than 1 ounce (28 grams) difference between the half of the ball toward the thumb hole side of the center of grip and toward the finger holes side of the center of grip (thumb).

в) (не діє з 1 серпня 2020 року або після цієї дати) не більше 1 унції (28 грамів) різниці між половиною кулі в напрямку отвору для великого пальця з боку центру хвату і в напрямку отвору для фінгерів з боку центру хвату кулі (великий палець).

11.13.3 For balls without a balance hole not more than 3 ounces (85 grams) between any two halves of the ball. A ball used without any gripping holes or indentations may not have more than 3 ounces (85 grams) of difference between any two halves of the ball.

11.13.3 для куль без балансового отвору не більше 3 унцій (85 грам) між будь-якими двома половинами кулі. Куля, яка використовується без будь-яких  отворів або заглиблень, не може мати більше 3 унцій (85 грамів) різниці між будь-якими двома половинками кулі.

11.13.4 Weight 10 pounds to 8 pounds (4.53 - 3.62 kg)

11.13.4 вага від 10 фунтів до 8 фунтів (4,53-3,62 кг)

a) Not more than two (2) ounces (57 g) difference between top half of the ball (finger hole side) and the bottom half (side opposite the finger holes).

а) не більше двох (2) унцій (57 г) різниці між верхньою половиною кулі (сторона отвору для фінгерів) нижньою половиною (сторона, протилежна отворам для фінгерів).

b) Not more than three quarters (3/4) ounce (21 g) difference between the sides to the right and left of the finger holes or between the sides in front and back of finger holes.

б) не більше трьох чвертей (3/4) унції (21 г) різниці між сторонами праворуч та ліворуч від фінгерів або між сторонами спереду і ззаду від фінгерів.

c) A ball drilled without a thumbhole may not have more than three quarters (3/4) ounce (21 g) difference between any two halves of the ball.

в) куля, просвердлена без отвору для великого пальця, не може мати різниці більш ніж в три чверті (3/4) унції (21 г) між будь-якими двома половинками кулі.

d) A ball drilled without any finger holes or indentations, may not have more than three quarters (3/4) ounce (21 g) difference between any two halves of the ball.

г) куля, яка використовується без будь-яких отворів або заглиблень для фінгерів, не може мати різниці більш ніж в три чверті (3/4) унції (21 г) між будь-якими двома половинками кулі.

e) A ball used without any hole or indentations may not have more than three quarters (3/4) ounce (21 g) difference between any two halves of the ball.

д) куля, яка використовується без будь-яких отворів або заглиблень, не може мати різниці більш ніж в три чверті (3/4) унції (21 г) між будь-якими двома половинами кулі.

11.13.5 Weight less than 8 pounds (3.62 kg)

11.13.5 вага до 8 фунтів (3,62 кг)

a) Not more than three quarters (3/4) ounces (21 g) difference between top half of the ball (finger hole side) and the bottom half (side opposite the finger holes).

а) не більше двох (2) унцій (57 г) різниці між верхньою половиною кулі (сторона отвору для пальця) і нижньою половиною (сторона, протилежна отворам для фінгерів).

b) Not more than three quarters (3/4) ounce (21 g) difference between the sides to the right and left of the finger holes or between the sides in front and back of finger holes.

б) не більше трьох чвертей (3/4) унції (21 г) різниці між сторонами справа і зліва від фінгерів або між сторонами спереду і ззаду від фінгерів.

c) A ball drilled without a thumbhole may not have more than three quarters (3/4) ounce (21 g) difference between any two halves of the ball.

в) куля, просвердлена без отвору для великого пальця, не може мати різниці більш ніж в три чверті (3/4) унції (21 г) між будь-якими двома половинками кулі.

d) A ball drilled without any finger holes or indentations may not have more than three quarters (3/4) ounce (21 g) difference between any two halves of the ball.

г) куля, яка використовується без будь-яких отворів або заглиблень для фінгерів, не може мати різниці більш ніж в три чверті (3/4) унції (21 г) між будь-якими двома половинками кулі.

e) A ball used without any hole or indentations may not have more than three quarters (3/4) ounce (21 g) difference between any two halves of the ball.

д) куля, яка використовується без будь-яких отворів або заглиблень, не може мати різниці більш ніж в три чверті (3/4) унції (21 г) між будь-якими двома половинами кулі.

11.14 Specifications that may be measured at tournament sites

11.14 Технічні характеристики, які можуть перевірятися на турнірних майданчиках

11.14.1 Gross weight. Shall not exceed 16 pounds (7.25 kg).

11.14.1 Маса брутто. Не повинна перевищувати 16 фунтів (7,25 кг).

11.14.2 Holes or indentations for grip

11.14.2 Отвори або заглиблення для захвату

 

 

 
Повернутися до списку новин.